Základová doska

Príprava základovej dosky pre osadenie záhradného domčeka.

Záhradné domčeky a základová doska. Domček musí stáť na rovnej a pevnej ploche. Ideálna na tento účel je betónová doska s oceľovou výstužou o priemere 6 mm (Kari rohož). Môže byť použitá aj zámková dlažba , prípadne betónová dlažba (50x50x6cm).

Betónová doska pod záhradný domček:

Na vytýčené miesto je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke cca 20 cm. Jamu následne vyplňte kamenivom frakcie 16-32 mm do výšky cca 15-20 cm. Kamenivo bude tvoriť základ pre betónovú dosku. Kameň zhutnite vibračným zariadením. Vznikne Vám stabilné podložie.

Následne vybetónujte dosku s oceľovou výstužou. Doska by mala byť vo výške min. 10cm nad terénom. V prípade, že je domček vo svahu doporučujeme vyššie osadenie dosky , čím sa domček uchráni pred vodou stekajúcou po svahu.

Základová doska musí byť vytýčená tak aby bola na každej strane väčšia o 20 cm. Drevené zárezy záhradnej chatky totiž presahujú pôdorys domčeku o 10 cm v každom rohu.

Zámková dlažba pri domčekoch do cca 10 m2:

Podobne ako na betónovú dosku i tu je potrebné vyhĺbiť jamu o hĺbke 15-20 cm. Podľa vytýčenia domčeku je v jame potrebné vyhĺbiť ryhu pod sadové obrubníky cca 10 cm. Do ryhy nasypte kamenivo do výšky cca 5cm a do suchého betónu osaďte obrubníky do výšky 10 cm nad terén.

Po vytvrdnutí betónu plochu medzi obrubníkmi vyplňte kamenivom priemeru 16-32 mm do výšky cca 8cm (pri 6cm hrubej dlažbe) pod vrchnú hranu obrubníku. Kamenivo u vibrujte vibračným zariadením. Rozdiel medzi kamenivom a vrchom sadových obrubníkov je závislý od hrúbky dlažby. Podsypte 2 cm šutoliny a uložte dlažbu. Hrúbka dlažby min. 6cm. Po uložení dlažbu vyšpárujte suchým pieskom a u vibrujte do roviny.

Základová doska musí byť opäť vytýčená tak aby bola na každej strane väčšia o 20 cm. Drevené zárezy totiž presahujú pôdorys domčeku o 10 cm v každom rohu. Namiesto zámkovej dlažby je možné použiť aj dlažbu betónovú 50x50x6cm.

Realizácia na zemné skrutky (vruty).

Realizáciu prevádzajú priamo naši pracovníkmi počas vrámci montáže. Je dôležité správne skonštruovať rošt (konštrukciu základovej dosky).

Bližšie informácie Vám podáme na základe konkrétnej požiadavky s ohľadom na terén či iné špecifiká.        

Záhradné domčeky a zákaldová doska : Produkty